Bagermester, bankkasserer Martin Dam

Og Tante Mathildes dagbog

Freden!

Verdenskrigen, der begyndte den 1. August 1914 og standsede ved Vaabenstilstanden den 11. Novbr. 1918, afsluttedes Lørdagen den 10. Januar 1920, da Fredsprotokollen undertegnedes i Paris Kl. 4 Eftm. af Simson og Lesner paa Tysklands Vegne.

1920

Den 10. Februar afstemtes i 1. Zone i Sønderjylland om Tilslutning til Danmark eller Tyskland.

Den 13. Marts foretoges Modrevolution i Berlin. Kapp tog Magten ved Hjælp af Militær. Ebert foretrak at rejse.

Den 14. Marts Søndag afstemtes i 2. Zone med Resultat: I hele Zonen har 13.045 = 21.3 pct.. stemt dansk 48.148 tysk. - I Flensborg har 7589 = 28,2 pct. stemt dansk og 19.416 tysk..

Den 16. Marts holdt Lærer Larsen Foredrag paa Højskolehjemmet om "Den Kristnes sociale Standpunkt".

17. Marts udbetaltes Brændselshjælp til Aakirkeby Kommunes Beboere. Om Aftenen holdt Forskønnelsesforeningen Generalforsamling.

Marts 17. Kapp færdig! Den nye Regering i Berlin trækker sig tilbage. Arbejderne har grebet til Vaaben.

Marts 27. Lørdag Aften døde Onkel Jens Ipsen paa Aakirkeby Sygehus efter en Operation, der var foretaget nogle Dage før.

Marts 29. Regeringen (Zahle) har mistet sit Flertal. Marott og Mossgaard-Kjeldsen kræver Valg straks. Kongen afskediger Zahle som Følge af de i Lørdags (d. 27.) udstedte Erklæringer, der viste, at Regeringen ikke længere havde Flertal i Folketinget.

Iltelegram

Kongen har anmodet Statsministeren om, at Ministeriet vilde fungere indtil videre, men Statsministeren har afslået dette.

Marts 30. Tirsdag. Trusel om Generalstrejke i København

Forretningsudvalgene for De Samvirkende Fagforbund, for socialdemokratisk Forbund og for Arbejdernes Fællesorganisation i København samt Repræsentanter for Rigsdagsgruppen og for Gruppen i Borgerrepræsentationen samledes Mandag Aften til Møde, hvor man krævede det af Kongen afskedigede Ministerium genindsat, og Rigsdagen sammenkaldt for at færdigbehandle Valgloven.

Såfremt disse Krav ikke er imødekommet Dagen efter (Tirsdag d. 30. Marts) Formiddag kl., 9½ vil der ved De Samvirkende Fagforbunds Møde blive fremsat Forslag om Iværksættelse af Generalstrejke straks overfor alle Funktioner i Samfundet.

Marts 31. Onsdag. Venstre vil ikke lade sig kyse ved Trusler om Vold. Nyt Ministerium udnævntes Tirsdag den 30. Marts som følger: Højesteretssagfører Liebe, Stats- og Justitsminister. Kommandør Konow Marineminister. Edvard Monberg Trafikminister. Professor Rovsing Undervisningsminister. Stiftamtmand Oxholm Indenrigsaminister. Direktør Hjerl Hansen Finansminister. Skibsreder Suenson Handelsministyer.

Endvidere følgende to, der dog blev trukken tilbage: Oberst With, Krigsminister. Kammerherre Grevenkop. Castenskjold Udenrigsminister.

31. Marts 1920. Generalstrejken Vedtaget! At træde i Kraft Tirsdag Morgen den 6. April. Tirsdagen efter Paaske.

3. April Lørdag. Bornholms Tidende udgik med kun en Side trykt, paa Grund af Strejken paa dens Trykkeri, indeholdende:

"Generalstrejken iværksættes. Et grimt Ophidselsesarbejde af Socialdemokraterne. Jernbaneforbundet vil standse Troppetransporten. Kongen og Statsminister Liebe forhandler med Arbejderførerne. Postforbindelsen til København afbrudt."

Paaskedag den 4. April udsendte Bornholms Socialdemokrat en Løbeseddel. Der meddelte, at der efter Forhandling om Natten blev Kl., 4½ om Morgenen sluttet Overenskomst mellem Partiførerne og Kongen om at aflyse Generalstrejken og at tage et andet Forretningsministerium.

2den Paaskedag den 5. April. Stort Venstremøde pa Forsamlingshuset i Aakirkeby. Det nye Ministeriums Sammensætning endnu nærmest ukendt. Mange interessante Taler afholdtes. Johan Bøgeskov udtrykte varmt sine Føleleser for de danske i Sønderjylland, han havde som 17-aarig Yngling oplevet Dannevirkes Rømning i 1864 og i den Anledning den Gang set gamle Mennesker , ja og 10-aarige Børn græde af Sorg over det skete. For ham stod det Saar og den Sorg han der fik, lige frisk den Dag i Dag; medens de andre Sorger han i sit ellers lykkelige Liv havde faaet, var lægedes og slukkede.

Tirsdag den 6. april meddeles angaaende det ovenfor nævnte nye Forretningsministerium: Kongen har under 5. ds. bifaldet følgende Ministerliste:

Overformynder Friis, Statsminister og Forsvarsminister, Stiftamtmand Ammentorp, Kirkeminister, Bormester Jensen, socialminister, Generaldirektør Koefoed, Finansminister, Skoleinspektør, Borgerrepræsentant P. Pedersen, Undervisningsminister, Direktør H. Prior, Handelsminister, Departementschef Riis-Hansen, Trafikminisater, Departementschef O.C. Scavenius, Udenrigsminister, Departementschef Schreder, Justitsminister, Forpagter Sonne, Landbrugsminister og Departementschef H. Vedel, Indenrigsminister.

Onsdag den 7. April 1920. Slagteristrejken hævet. Der strejkes endnu flere Steder i Landet bl.a. Bagerne og Søfyrbøderne

8. April. Borgbjerg erklærer, at Planer om Generalstrejken er undfanget af ham og Stauning hver for sig.

Fredag 9. April. Et skarpt Optrin i Rigsdagen imellem J.C. Christensen og Slengerik.

Lørdag 10. April. Ove rejste til København efter endt Paaskeferie med Panserskibet Olfert Fischer. Postskibene kunde endnu ikke gaa paa Grund af Søfyrbøderstrejke. Denne Strejke er ulovlig, da Arbejdernes Kontrakter først udløber d. 31. Maj.

Mandagen den 26. April afholdtes Valg til Folketinget. Det radikale Parti led et knusende Nederlag. Venstre sejrede. Det var første Gang man gik til Valg efter den nye Valglov, der først faa Dage før Valget var vedtaget.

Det nye Folketing kom til at bestaa af følgende Partier:

Venstre 49

Socialdemokrater 41

Konservative 28

Radikale 17

Erhvervspartiet 4

139

Færøerne 1

 

Søndag den 25. April døde Karl Kofoed, Munkegaard i Povlsker

Mandag 3. Maj blev Karl Kofoed begravet. Vi fulgte ham til Graven. Otto Andersens Ejnar kørte for os, Markus, Thea, Ludvig og Sandemand Markus Dam

Maj 2. Endnu strejker Søfyrbøderne, men Landmændene har organiseret frivillige Arbejdere, der nok snart skal træde til for at faa Exporten i gang.

 

Den 4. Maj 1920 dannedes Ministeriet Nergaard

  1. Stats- og Finansminister N. Nergaard
  2. Kirkeminister J.C. Christensen
  3. Undervisningsminister Jacob Appel
  4. Forsvarsminister Klaus Bentsen
  5. Indenrigsminister Sigurd Berg
  6. Landbrugsminister Madsen Mygdal
  7. Trafikminister Direktør M.N. Slebsager
  8. Udenrigsminister, Gesandt Harald Scavenius
  9. Justitsminister Svenning Rytter
  10. Handelsminister, Grosserer, Medlem af Sø- og Handelsretten Tyge Rothe

 

Lørdag d. 8. Maj var vi til P. Petersen og Mary Petersens Sølvbryllup, der afholdtes paa Afholdshjemmet. Servering: Vegetarians Aftensbord.

 

Rigsdagens Aabning

Pedersen Nyskov valgtes til Formand. Folketinget: Socialdemokratiet valgte Stauning til Partiets Formand og L. Rasmussen til Næstformand. O.C. Andersen valgtes til Formand og Harald Jensen til Næstformand i Landstingsgruppen.

Det konservative Folkeparti valgte Johs. Knudsen til Formand og Abrahamsen til Næstformand.

 

Pinsedagene

Forløb begge med meget fint Vejr. Første Pinsedag var vi i Rønne i Besøg hos Fru Jensen, Dovreaas.

Anden Pinsedag gik vi en Tur paa Klintebakken; var ellers hjemme

1920 Juni 9 Aften rejste Asta til København og Samsø.

Juni 10 holdt Dansk-Amerikansk Redaktør G.S. Strandvolde Foredrag i Højskolehjemmet om "Danskhedens Kaar i Amerika efter Krigen"

Søndag 12. Juni Valgmenighedens Aarsmøde.Præsterne Quistgaard og Jespersen talte.

Fredagen d. 25. Juni var der Fest paa "Graneli" til Ære for Plantør H.C. Kofod, der den Dag fyldte 80 Aar. Amtmand Vallø holdt Festtalen og overrakte Kofod Fortjenstmedaljen i Sølv. Jeg var cyklende derop; men kom først hjem efter at Talerne var sluttede, da jeg paa Grund af Terminstravlhed i Banken ikke kunde tage af sted før efter Kl. 4. Festen begyndte Kl. 3.

 

Søndag 27 var vi til lille Eriks Fødselsdag

Tirsdag d. 6. Juli 1920 afholdtes Valg til Folketinget efter Opløsning i Anledning af Forandringer i Grundloven nødvendiggjorte for at Sønderjyderne kan komme til at deltage i fremtidige Valg og i alle Maader blive indlemmet i Danmark. Resultatet var, at Venstre vandt 3 Mandater, de Konservative tabte 2 og de Radikale tabte 1 Mandat. Dagen blev saaledes en stolt Dag for Venstre, der kun havde en Tilbagegang af 6000 Stemmer fra den store Udrykning den 26. April. Derimod havde de Konservative 22.000, Socialdemokraterne 15.000 og de Radikale 12.000 Stemmer færre. Partiernes Styrke bliver derefter:

Venstre 52

Socialdemokratiet 42

Konservative 26

Radikale 16

Erhvervspartiet 4

 

Fredagen den 9. Juli fejredes som Genforeningsdag over hele Danmark (I Sønderjylland fejredes de tre følgende Dage. Lørdag skal Kongen ride over Grænsen).

Fredag 9. Aften Kl. 7½ holdtes en lille Festlighed paa Gymnastikhuset, hvor Realskoleforstander Jensen og Seksine talte. Sangforeningen "Canto" sang nogle Sange. Ludvig Bidstrup med Frue, 1 Søn samt en ung Studerende, de havde i Besøg, gik med hjem til en Forfriskning.

 

Lørdag den 10, Juli red Kongen over Grænsen (Kongeaaen) paa en hvid Hest.

Søndag 11. stor Fest paa Dybbøl.

Mandag 12. kom Asta hjem sammen med Fru Hansen, Gunnar og Mary

Torsdag 15. kom Ove hjem paa Feriebesøg efter en Cykletur i Jylland.

Tirsdag den 20. Juli tog vi alle til Hammeren. Ludvig, jeg, Emmy, Gudrun, Gunnar og Ove cyklede til Rønne om Morgenen, medens Mathilde, Fru Hansen, Asta, Marie, Mary og Hedvig kørte i Vogn til Rønne, hvorfra vi alle tog med Toget til Sandvig. Vi overnattede i Allinge, nogle paa Højers Hotel, nogle paa Grønbechs Hotel. Dagen efter Onsdagen tog vi med Toget til Rønne, hvor vi ankom ca. Kl. 1. Gik fra Nordre Trinbrædt til Nordskoven og tilbragte Resten af Dagen her.

Torsdag den 22. var Familiefestdagen i Almindingen, men Mathilde og jeg var paa Dammegaard til Ax. Andersens Fødselsdag.

Lørdag 24. var Mathilde, Fru Hansen, Asta og jeg paa "Villa Klint". Om Aftenen trak en Tordenbyge op. Lynet slog ned i Stuelængen paa Langemyregaard og antændte Taget; med ved Ejerens (H.P. Koefoed) hurtige Foranstaltning lykkedes det at slukke Ilden før den havde gjort nævneværdig Skade.

Søndag 25. Juli havde vi Besøg af Ax. Dam, Charlotte Elberg, Ove Elberg og hans Søster, der er Enke.

Mandag 26. Juli solgte Ax. Dam Boghandelen til Henry Andersen. Købesum: Bygningen 25.000 Kr., Inventar: 2.000Kr. For Overdragelser af Forretningen 5.000 Kr.. Varelageret efter Optælling til Facturapris med Fradrag af Rabatter.

Søndag den 22. August var der Blaa Kors Festgudstjeneste i Aa Kirke. Hvor Pastor Stenvinken-Svendsen talte. Derefter Fest i Anlægget ved Teknisk Skole.

Onsdag d. 25 August havde Janus Kjøller Bryllup med Marie f. Jørgensen.

Torsdag 26. August blev Regnskabsfører J. Kristiansen begravet.

Fredag 27. August var Janus Kofoed med Frue og Datter i Besøg her et Øjeblik om Eftermiddagen. Derefter var de og vi nede paa Villa Klint og spiste til Aften.

September 2. Torsdag laa jeg tilsengs og bagede min Ryg med Varmtvandsomslag for Smerter over Lænderne.

3. September var Mathilde og Asta i Besøg hos Engels, Norgesminde, til Fruens Fødselsdag. Anton Kjøller købte Knuds Kommode for 125 Kr. Pengene blev sendt til Knud.

Bornholms Tidende for Lørdag den 4. September 1920 meddeler, at to unge danske Ingeniører Alf Johnsen og K. Rahbek har opdaget et nyt elektrisk Fænomen.

Søndag 5. September var vi til P. Andersens Fødselsdag, Aakirkeby Skæreri

Mandag 6. September Folkeafstemning i Anledning af Grundlovsændring.

Søndag 12 September var vi alle 3 cyklende i Povlsker og besøgte Ludvig Pedersens.

Torsdag 16. September til Sang og Viseaften paa Højskolehjemmet. Jørgensen, Værebro, sang Folkeviser og spillede kønt paa Felen.

Fredag 17. Middag Kl. ca. 1 kom der en skypumpeagtig Regnbyge med stærk Blæst. Varede ca. ½ Time.

Lørdag Aften d. 18. September til Foredrag med Lysbilleder om Livingstone paa Afholdshjemmet af Nielsen, Vig.

Søndag 19. var vi cyklende nede paa Mejeriet i Pedersker og besøgte Ludv. Bidstrup

Tirsdagen den 21. September afholdtes det tredje Folketingsvalg i dette Aar. Det første efter Grundlovsændringen, der gav Sønderjyderne Ret til at deltage. Pastor Blang blev genvalgt.

Magaard fik i 1ste Kreds 2509 Stemmer

Og i 2den Kreds 429 Stemmer

I alt 2938 Stemmer

Blang fik i 1ste Kreds 204 Stemmer

Og i 2den Kreds 3182 Stemmer

I alt 3386 Stemmer

Partistillingen i Aakirkeby ved Valget til Folketinget d. 21. September 1920:

Venstre 390, Socialdemokratiet 113, Konservative 70, Radikale 67, Erhvervspartiet 4.

Den 24. September Fredag: Valg af Valgmænd til Landstinget

Lørdag d. 25. September og Søndag d. 26. September: Udstilling paa Teknisk Skole og Have,

Frugt, Fjerkræ og Honning. Smukt Vejr, stort Besøg.

Søndag var Andrea og Manne her, blev om Natten.

Onsdag d. 29. September var Mathilde med Toget til Rønne. Asta og jeg cyklede derud og hjem. Vi var hos Janus Kofoeds (tidligere Engegaard, Nylars) og lykønskede dem med deres Søn Carls Forlovelse med Ingeborg Kaj Spidlegaard. Vi besøgte ogsaa Andrea og Manne.

Søndag 11. Oktober var vi alle tre cyklende i Almindingen. Det var herligt Vejr.

Tirsdag 12. Bestyrelsesmøde i Banken.

1921

Tirsdag den 15. Marts var der Byraadsvalg i Aakirkeby. Paa den kommunale Vælgerforenings Liste valgtes: Borgmester H.P. Hansen, Løjtnant C.M. Koefoed, Avlsbruger Axel Jensen, Avlsbruger M.P. Olsen, Købmand M.P. Dam, Købmand Niels Engel og Banemester Nielsen (Engel nederst). Paa Socialdemokraternes Liste valgtes Sadelmager Larsen og Postbud Otto Bentsen.

Fredag den 18. Marts skulde der være Valg til Hjælpekassen, men da der kun var indkommet en Liste, nemlig en Fællesliste for den kommunale Vælgerforening og Socialdemokratisk Forening blev denne Liste erklæret valgt nemlig: Fru Østerbye, Mathilde, Løjtnant Kofoed, Marius Pedersen og A.P. Henriksen.

Ifølge Bornholms Tidende Paaskelørdag d. 26. Marts havde der i de første Paaskedage (Skærdagene) været kommunistisk Oprør i flere tyske Byer, særlig Hamborg.

Marts 30 Morgen Kl. 4 kom Signe Larsen fra Nybygaard og kaldte os op. Hun var syg og kom i Seng hos os.

Københavnerrejse Maj 1921

Tirsdag den 3. Maj rejste Asta til Bornholms Højskole som Elev.

Onsdag den 4. Maj Kl. 8 tog Mathilde og jeg med Toget til Rønne og videre Kl. 11 med Damperen til København. Vi kom til København Kr. Himmelfartsdag Kl. 8½ Morgen og blev modtaget af Gunnar og Ove. Om Eftermiddagen var vi paa Charlottenborg Udstillingen.

Fredag 6. Maj i Landmandsbanken og paa Besøg hos Ax. Dam i Hellerup, hvor vi spiste Frokost. Efter vi var hos Ax. Dams besøgte vi Fru Markus Blem, der ogsaa boer i Hellerup. Tog derfra med Sporvogn til Ægirsgade og besøgte Janus Kjøller og hans Marie. Om Aftenen var vi hos Ove, Arnesvej 32, Brønshøj. Han havde Familieaften: Mary, Gudrun og vi. Knud kom ikke; han havde faaet Budet for sent.

Lørdag 7 Formiddag besøgte vi Line Holm. Om Aftenen kom Knud og Ove til Gunnars.

Søndag 8, Maj. Vi var i Brønshøj Kirke om Formiddagen og hørte Pastor Jespersen. Om Eftermiddagen Spadseretur paa Bellahøj.

Mandag 9. var vi i Roskilde, saa Domkirken og besøgte Ove Elbergs. Det var Regnvejr, men stille og mildt og vi gik en Tur til Sankt Hans Hospital. Her var meget smukt.

Tirsdag var vi til Børnehjælpsdag. Om Aftenen havde Gunnars Familieaften. Her var Esther og Karen fra Samsø, Gudrun, Ove og vi, men Knud kom ikke; der var dog sendt Indbydelseskort. Vi har til Dato (18 Maj) ikke hørt fra ham.

Onsdag 11. Maj tog vi med Tog Kl. 8.5 til Faxe Ladeplads. Her var vi til 2. Pinsedags Morgen, da vi atter tog op til Gunnars, Dyblandsvangen 9

Fredag den 13. Maj, som var 2den Dag ved Faxe Ladeplads besøgte vi Pastor Riman i Faxe. Den øvrige Tid benyttede vi til at se os om i den nærmeste Omegnen og til at hvile os ud, da vi ikke vilde komme trætte hjem. Ove kom til Ladepladsen paa Cykle Pinselørdag og blev der til Tirsdag. Tirsdag aften rejste vi hjem. Gunnar, Mary, Ove og Gudrun mødte ved Damperen og sagde Farvel til os der. Vi havde stille og smukt Vejr hele Tiden og kun én Dags Regn.

Vi er meget glade for Turen og især for at vi fik Gunnars lille Karen Margrethe at se. Hun var meget sød. De var alle særdeles elskværdige imod os. Det var ogsaa Knud, men ham saa vi kun den ene Gang.

 August 7. Søndag var vi til Barselsgilde paa Store Klintgaard. Datteren kom til at hedde Ethly.

Onsdag 10. August. I Aften rejser Ove til København efter endt Ferie. I Dag var det godt Vejr; han udsatte Rejsen én Dag paa Grund af Stormvejr.

Lørdag Morgen 13. August Kl. 3½ slog Lynet ned paa Nybygaard, splintrede en Egestolpe, men tændte ikke Ild.

Onsdag den 21. September skød jeg en Hare ved L. Dams paa Bakken.

September 29. Var vi alle tre til Tante Kristine Ipsens, Lillehøj (muligvis Lilleeje) Fødselsdag.

Oktober 20. Morgen skød jeg en Hare syd for Byen. Mathilde var i Rønne i Anledning af, at Signe Larsen kunde komme i Huset hos Gaardejer Drost.

Oktober 23. Søndag blæste en Storm. Der var stærk Højvande især ved Nordfyn. Mange Strandinger.

November 1. Natten mellem 1. og 2. November var der en Orkan over Bornholm og Storm over hele Danmark. Nævnte Nat løb Elektricitetsværkets Vindmotor løbsk og den yderste Krans af Jalousiet blæste ned og slog en Del Tagsten i Stykker paa Nabohusene.

November 5. Søndag Eftermiddag. Gudstjeneste i Aa Kirke. Pastor Erichsen prædikede, Frk. Pauli talte om Teltmissionen, hvortil hun ville ofre sin Tid og Arbejde.

Om Aftenen Foredrag paa Højskolehjemmet. Haandværkerforeningen indbyder med Dr. Phil. J.C. Normann som Taler og Oplæser.

Søndag Nat kom den tredje Orkan med megen Regn 34 mm. Mange Søulykker ved alle tre Orkaner.

November 20. Søndag. Kl. 4 Eftermiddag var vi til Møde paa Kanns Hotel efter Indbydelse af den Personlige Friheds Værn. Foreningens Taler var Lektor Røgind. For Afholdsforeningens Standpunkt talte Realskoleforstander N.P. Jensen og Pastor Erichsen. Den sidste havde efter vor Mening Overtaget i Diskussionen.

December 7. Onsdag Morgen løb Dampskibet Hejmdal af Rønne paa Grund udfor Galgeløkken.

Om Aftenen havde "Canto" sin første Musikaften for Sæsonen. Der spilledes et stort Stykke af Bethoven.

1922

Tirsdagen den 21. Februar holdt Aakirkeby Bankraad Møde. - Der faldt meget skarpe Udtalelser af Formanden O,A. Kofoed, der beskyldte Harald Blem, Soldatergaard for at have været med til at forfalske Mejeriet Bøsthøjs Forhandlingsprotokol. Blem nedlagde sit mandat som Bankraadsmedlem og forlod Mødet og gjorde Dagen efter Skridt til Sagsanlæg. Imidlertid tog Bankens Næstformand Hr, Gaardejer Axel Koefoed, Sigaard Affære for at faa Striden bilagt i Mindelighed, hvilket ogsaa lykkedes paa den Maade, at Formanden gik ind paa, i et senere Møde af de samme Personer som havde overværet Optrinnet, at tilbagekalde sine Udtalelser og give Blem en Undskyldning.

Sagens Forhistorie var i Korthed den, at Mejeriet Bøsthøj havde kort forinden indmeldt sig i Andelsbanken og det syntes at Blem, der var Formand for Mejeriet havde været virksom for at fremskynde dette. Han havde for egen Regning indbetalt Mejeriets Andel i Andelsbanken og stærkt opfordret Banken til at begynde Filialen i Aakirkeby samme Dag som Mejeriet afholdt Generalforsamling. Den Fremgangsmaade fandt de øvrige Bankraadsmedlemmer at være upassende af et Medlem i Aakirkeby Banks Bankraad.

1923

April 3, var vi til 25 Aars Jubilæumsfest i Anledning af at Overlærer Bro havde været Overlærer i Aakirkeby i 25 Aar

1922

Juni 29 kom Ove hjem paa Ferie.

Juli 5 kom Knud hjem for at tage Afsked før han rejste til Argentina.

Søndag 9. rejste Knud herfra og den 3. August fra København over Hamborg til Argentina.

Tirsdag 25. Juli kom Mary, Karen Margrethe og Fru Hansen (Mormor) paa Ferie.

Søndag 20. August kom Gunnar og blev her til

Fredagen 25. August; da rejste alle med Aftentoget.

Vejret havde ikke været gunstigt. Vi har i Sommer haft megen Regn. Et Døgn havde vi 96,3 mm Nedbør.

Sø'ndag den 1. Oktober var den franske Professor Verm og holdt Foredrag pa Højskolehjemmet om "Fredens Frankrig".

Oktober 14. Afsendt Brev til Knud

Oktober 16 modtaget Brev fra Knud, som var dateret d. 14. September 1922.

Bispevisitats

Fredag Formiddag kl. 10 den 8. December 1922 visiterede Biskop Ostenfeldt i Aa Kirke, der var fyldt til sidste Plads. Mange maatte staa op. Pastor Erichsen talte først om Jacobs Bønkamp med Gud. Derefter talte Biskoppen med de unge om Apostelen Peter og sluttede med en Tale om Peters Brev, om den ene, der døde for Syndere, for at vi skulde kunne komme frem til Gud.

Søndag den 10. December 1922 Eftermiddag Kl. 3½ havde vi paa Bakkehuset et Møde angaaende det paatænkte Menighedshus. Bestyrelsen for Indsamlingen, Pastor Erichsen, P.L. Koefoed m.fl. var tilstede. Husets Indretning, Beliggenhed og Brug blev behandlet, hvilket viste sig meget betimeligt, da ikke engang Pastor Erichsen var klar over Spørgsmaalet. Under Forhandlingen klaredes det vist nok en hel Del baade for Præsten og flere

Den 18. December modtog vi Brev fra Knud dateret den 18. November og samtidig et Brev fra Gunnar.

Den 30. December sendte jeg to Breve til Knud; det ene var Tryksager og indeholdt en Hønsebog.

1923

Den 20. Marts var vi til Harald Dams Bryllup. Middag paa Højskolehjemmet.

Den 21. Marts modtog vi Brev fra Oda, hvori hun fortalte, at hun skulde rejse fra Danmark den 24. d.M.

Samme Dag holdt Sekretær Kylling fra Sydslesvig Foredrag paa Højskolehjemmet om Forholdene syd for Grænsen.

April 3. 25 Aars Jubilæum for Bro.

April 28. modtog vi Brev fra Knud dateret 31. Marts Numereret Nr. 1

Maj 5 afsendte jeg Svarbev til Knud.

Maj 11. Fredag aabnedes den traadløse Telefonforbindelse med København ved at Kongen talte med Amtmanden.

Fredag den 18. Maj talte jeg første Gang traadløst med København; det var Ove, der ringede op og meddelte, at han paa Grund af daarligt Vejr ikke kom hjem til Pinse. Derefter talte Mary. Marys Stemme hørtes saa tydeligt, at jeg kunde kende hendes Stemme. Det var ikke lige tydeligt hele Tiden, men enkelte Øjeblikke lød det ganske tydeligt.

Lørdag 19. Maj kom Gunnar, Mary og Karen Margrethe herover; de boede hos Johannes.

Juni 1. skrev jeg til Knud, at vi ikke havde hørt fra ham, siden han havde sendt et Brevkort dateret 16. April.

Den 6. Juni modtog vi Brevkort fra Gunnar, at han havde faaet Meddelelse om, at Knud var bleven gift og havde det godt, særlig godt at bestille.

Den15. Juni modtog vi Brev fra Knud nummereret Nr. 3.

Den 11. Juni hentede vi Dr. Madsen, da jeg havde Bronkitis

Den 17. Juni var jeg lidt oppe.

Den 19. Juni blev Mathilde liggende, da hun nu var syg.

Den 24. Juni afsendt Brev til Oda og Knud.

Den 1. Juli 1923 (Søndag) kogte vi Vand til Kaffen i Kakkelovnen, da det var nødvendigt at fyre. Da vi om Eftermiddagen ved 3 Tiden drak Kaffen viste Termometeret 13½ º Reaumur i Stuen. Vi havde da med nogle faa Dages Undtagelse fyret i Kakkleovnen i 10 Maaneder, og det saa altsaa ud til, at vi ogsaa skulde til det i den 11te. De to sidste Dage var dog lidt mildere, og uden Ild i Kakkelovnen. De følgende Dage steg Temperaturen.

Onsdag den 4. Juli var den første egentlige Sommerdag. Vi spiste til Aften i Haven. Det var 1ste Dyrskuedag. Herligt Vejr. Solskin.

Torsdag 5. 2den Dyrskuedag varmt, Solskin. Vi var i Rønne og besaa en Haandværker-, Industri og Husflidsudstilling, som Rønne Haandværkerforening havde foranstaltet.

Fredag Morgen 6. Vi har lige drukket vor Morgenkaffe i Haven. Dejligt Vejr. Stille og varmt.

Den 20. Juli havde Martha Ipsen Bryllup.

Varmen varede nøjagtig i 14 Dage, saa blev det mere køligt og Regn igen. Onsdag den 25. Juli rejste Mathilde og jeg til København, blev hos Gunnar til Søndag d. 29. Juli. Om Torsdagen d. 26. var vi ude og saa paa Gunnars Byggegrund i Rungsted.

Søndag 29. rejste vi til Slagelse, deltog i Mødet paa Liselund, indtil det var sluttet den 10. August, som var en Fredag.

Lørdag Morgen kl. 7 tog vi med Toget til København og blev hos Gunnar til

Søndag Aften 12. August, rejste hjem i pænt Vejr og ankom lykkeligt og vel hjem Mandag den 13. August, og jeg gik straks i Banken.

Mandag den 13. August 1923. Hjemkommen fra København modtog jeg Brev fra Knud og Oda, som havde ligget nogle Dage, dateret 7/7 23. Dette Brev besvarede vi nogle Dage efter.

Omkring den 10. September modtog vi atter Brev fra Argentina, dateret den 3/8 23; dette besvarede vi den 20. September 23.

Høsten 1923

Der stod i dette Aar en ganske udmærket Høst paa Marken. Den danske Befolkning baade i By og paa Land, maaske mest i By var bekymrede for, hvordan det vilde gaa med at faa den bjerget, da det regnede næsten hver anden Dag. Med Undtagelse af 14 Dages Varme først i Juli Maaned var Sommeren kølig og fugtig, dog varm nok til at Sæden kunde vokse. Saa kom Høsten noget hen i September. Her paa Bornholm blev Afgrøden i det Store og Hele udmærket bjerget i Hus og Hæs. De første 8 Dage regnede det nok om Natten, men blæste og tørrede godt om Dagene. I den Tid kom Rug og Hvede i Hus. Saa begyndte der den 7. Septrember med tørt Vejr, der varede til og med Søndagen den 16. Saeptember. I den Tid blev i alt væsentligt Vaarsæden bjerget,

Mandagen den 17. September regnede det og i Dag den 23. September er det meste ude endnu, som ikke kom ind i Ugen til 16. September.

Søndag den 16. September kørte Johannes for Emmy, Mathilde og mig til Klinten i Ibsker. Vi gik en Tur i Bakkerne, jeg var for første Gang ved "Fjælstauan". Det var en herlig Tur. Som ovenfor fortalt blev det jo ogsaa den sidste gode Sommerdag. I Dag 23/9 har vi lagt i Kakkelovnen.

Den 22. November afsendt Julekort til Argentina.

Den 10. December modtog vi Brev fra Knud og Oda, dateret den 14. November; sendte det samme Dag til Gunnar til Gennemlæsning.

1924

Ved Folketinbgsvalget d. 11. April 1924 blev Socialdemokratiet det største Parti.

April 23 udnævntes det første Socialdemokratiske Ministerium, der kom til at bestaa af:

1 - Stauning, Statsminister

2 - Grev Moltke, Udenrigsminister

3 - Hauge, Indenrigsminister

4 - Dahl, Kirkeminister

5 - Bramsnæs, Finansminister

6 - Borgbjerg, Socialminister

7 - Bording, Landbrugsminister

8 - L. Rasmussen, Forsvarsminister

9 - Nina Bang, Undervisningsminister

10 - Friis Skotte, Trafikminister

11 - Steincke, Justitsminister

Den 24. April Aften fik Johannes's deres første fødte en lille Pige.

Den 15. Maj var det sommervarmt. Det var den første Dag det Aar, at vi ikke havde lagt i Kakkleovnen. Varmen begyndte egentlig om Eftermiddagen den 14. (se Aaret før 1923 da fyrede vi til hen i Juli Maaned). 15, Maj spiste vi Aftensmad i Haven.

Den 30. Maj om Morgenen kl. 2 slog Lynet ned og antændte St. Grammegaard i Aaker Sogn, der nedbrændte til Grunden. Der indebrændte en Foreningtyr, en Del Grise og Kalve.

2' Pinsedag den 9. Juni blev lille Inger Marie døbt i Hjemmet. Emmy og flere i Hjemmet havde Pletter i Halsen, hvilket var Grunden til Hjemmedaaben.

Den 17. Juni modtog vi Brev fra Oda dateret den 18-5 og afsendte Svar nogle Dage efter.

Juni 30. ankom Gunnar med Hustru, Barn og Svigermor til Feriophold her, de rejste igen Fredag den 27. Juli. Karen Margrethe havde været syg af Mundbetændelse en Uges Tid; men var ved Afrejsen rask.

Torsdag Aften 17. Juli rejste Ove herfra efter en 14 Dages Ferie. Da han kom til Brønshøj Fredag den 18. var Banken lukket. Københavns Diskontobank og Revisionsbank lukkede den 18. Juli.

August 4. afsendte vi Brev til Knuds Adr. "Syd og Nords" Redaktion.

August 8. Fredag. Efter en Regnvejrsdag var der om Aftenen en ualmindelig smuk Solnedgang. Jeg ved ikke at jeg nogensinde har set noget saa smukt. Nederst i Vest var et Bælte lysegrønt, ca. 20º oppe begyndte Skyerne, der var kalket med stærke røde og gule Farver. Inde i Skyen var flere Huller. I hvilke man kunde se den stærkt mørkeblaa Himmel. Øverst oppe omtrent lodret over ens Hoved var der en Sky formet som en Roset. Selve Skyen var mørkegraa med Straaler til alle Sider. Straalerne var kantet med rødt og gult. Den graa Farvetone gik paa flere Steder over i blaat og lysegraat.

16. August Lørdag kom Asta hjem efter en ca. 3 Ugers Tur paa Sjælland. Hun var 14 Dage hos Proprietær Petersen paa Damgaarden Livaa St. og en lille Uge hos Gunnars.

Søndag 17. August. I Dag havde vi Eftermiddags Besøg af Fru Mourits Smidt med 3 Børn, Emmy, Johannes, Inger Dister og lille Inger Marie.

En glathaaret rød Hund bed to Kyllinger af Anton Kjøllers, den ene døde paa Stedet, den anden kan muligvis leve.

August 26. modtog vi Brev fra Knud dateret d. 3/8

September 11. afsendtes Svar til Knud og Oda paa ovenstaaende.

Søndag den 19. Oktober købte vi Maleriet "Kyllingehønen" for 50 Kr.

Oktober 23. Torsdag. Bortsalg fra Gymnastikhuset til Fordel for et Menighedshus.

Fredag 24. Auktion i Nexø over Fuldmægtig Henningsens Dødsbo tilhørende Løsøre.

Lørdag 25. Paula Gideon havde Bryllup.

Lørdag 26. skrev jeg Brev til Ove.

Mandag 3. November fik vi Brev fra Knud og Oda dateret den 1. Oktober.

Mandagen 17. November fik vi atter Brev fra Knud og Oda.

Tirsdag d. 18. November besvarede jeg begge Breve.

Onsdag 19. holdt Inspektør Kristensen fra Nexø Foredrag paa Højskolehjemmet om Tolstoy.

December 19. modtaget Brev fra Knud.

1925

Januar 9. Ildebrand i Nexø. Henry Funks Ejendom brændte. Købmand Kærgaard blev ramt i Hovedet af nedfaldende Mursten, hvilket medførte, at han døde nogle Dage senere.

Om Aftenen samme Dag var vi til Tante Olivias 70 aarige Fødselsdag, der holdtes hos Peder Ipsens.

Den 12, Januar afsendte vi Brev til Knud og Oda.

Den 15. Marts afsendt Brev til Knud og Oda.

Den 18. April modtog vi Brev fra Knud dateret d. 15. Marts 1925.

Den 21. Maj afsendtes Brev til Knud.

Torsdag den 3. Juni 1925 standsede Andelsbanken sine Betalinger.

Søndagen den 28. Juni 25 afsendte vi Brev til Knud. Samme Dag brændte Udlængerne til Lyngholdt i Klemensker.

Onsdagen den 1. Juli modtog vi Brev fra Knud og Oda, dateret den 26/4 og 16. Maj 1925

Lørdagen den 25. Juli rejste Mathilde og jeg til København, tog straks ud til Gunnars i Dyblandsvangen Nr. 9. Om Natten sov vi i Oves Lejlighed, Hovedvangen 5. Ove var nogle Dage forinden ankommet til os og boede paa Bakkehuset.

Søndagen den 26. Juli var vi med Gunnars ude paa hans Byggegrund i Rungsted om Eftermiddagen. Søndag Formiddag var Gunnar og jeg en Tur i Utterslev og inde paa Østifternes Haveselskabs Forevisningshave.

Mandag 27. besøgte vi Line Holm, Janus Kjøller og de antikke Samlinger og om Aftenen var vi med Gunnars i det kgl. Haveselskabs Have paa Frederiksberg; drak Kaffe i nogle morsomme gamle Haver paa Pilealleen, hvor der den Dag i Dag benyttedes Petroleumslamper paa Bordene ligesom for over 100 Aar siden.

Tirsdagen den 28. Juli var hele Selskabet en Tur i Lyngby og besaa Landbrugsmuseet.

Onsdagen den 29. Juli rejste Mathilde og jeg til Vordingborg, medens Gunnar og Fru Hansen rejste til Bornholm og tog Ophold hos Johannes. Om Aftenen besøgte vi Dyrlæge Lunds og Frue. Københavnsvej. Vordingborg, Lunds Søn kørte en Biltur med os i Omegnen. Vi overnattede paa Missionshotellet, Vordingborg.

Torsdag den 30. Juli var vi ude paa Oringe og talte med Sine Larsen, hun var godt tilfreds. Vi besaa derefter Gaasetaarnet og en Del af Byen. Der var mange kønne Villaejendomme. Om Eftermiddagen kørte vi med Toget til Slagelse; der blev en Times Ophold i Næstved, hvor vi fik Tid til at bese Danmarks smukkeste Bindingsværkshus. Vi ankom til Slagelse kl. 8.14 Aften, fik hilst paa Hans Christian Andersen og hans unge Kone, Julie. Overnattede paa Højskolehjemmet, Slagelse. Værten hed Nyboe.

Fredag sen 31. Juli rejste vi med Toget til København, tog straks med Sporvogn til Hellerup, hvor vi besaa Danmarks Fjerkræavlerforenings Avlscenter for R.J.R. og Plym. Rock. Hønsehuset havde kostet 20.000 Kr. at opføre og der var købt Grund til Hønsegaarde til 5 Kr. ? Alen.

Om Aftenen var vi i Nørrebros Teater, men vi gik før det Hele var forbi. Det Stykke, der spilledes, var os noget for tarveligt.

Lørdagen den 1.August hvilede vi os ud i Oves Lejlighed, var om Aftenen hos Janus Kjøller og hørte Koncert paa traadløs Telefon (Radio). Kl. 11 rejste vi hjem med Damperen Ørnen.

Onsdagen den 12. August rejste Gunnar med Famile til København efter at de havde ferieret paa Bornholm i to Uger.

Mandagen d. 19. August var det Tordenvejr. Lynet antændte Smørengegaard, de tre Udlænger brændte. Ejeren hedder Bentzen.

Fredag den 21. August modtog vi Brev fra Knud og Oda.

Den 9. November modtog jeg atter Brev i Anledning af min Fødselsdag d. 10., fra Oda og Knud. Disse Breve besvarede vi den 20. November; samme Dag afsendte jeg et Kvartal af Højskolebladet til Argentina. Brevet afgik først den 21. November.

November 22. Søndag Eftermiddag Kl. 3 var Mathilde og jeg kørende med Johs. i Bil paa Højskolen og hørte Lauge Koch tale om Dødsfrygt, særlig hvordan den ytrede sig hos de Mennesker han havde rejst sammen med i Grønland.

November 23. Mandag Aften var vi alle fire til Haandværkerforeningens Koncert og hørte Aase Hjorth synge.

Den 28. modtog vi Brev fra Oda og Knud. Om Aftenen var vi paa Povlsker Elektricitetsværk i Beøg. Ludvig Pedersen hentede os i Bil og kørte os hjem igen om Natten.

1926

Februar 17. modtog vi Brev fra Knud og Oda dateret 10/1 26

Onsdag den 24. Februar 1926 døde Oldemoder Sørensen. Jeg skrev samme Dag til Knud og Oda.

Marts 2. blev Oldemor begravet.

Marts 8, afgik Svar paa Knuds seneste Brev, dog kun meget kortfattet, kun Meddelelse om Oldemors Død og at der samme Dag fra Skifteretten vilde blive afsendt Brev til ham.

Lørdag Aften den 20. Marts døde Enkedronningen (Enke efter Frederik d. VIII) Louise.

Søndag den 28. Marts blev Enkedronning Louise bisat i Roskilde Domkirke. Mathilde og jeg var oppe hos Borgmester C.M. Koefoeds og hørte hele Højtideligheden ved deres Radio Apparat og Højttaler.

April 29 plantede vi følgende Stenhøjsplanter i Gærdet ved Markeredammen.

Saxifrag, Funchia, Aubretia grallu. Iris purrilia, Ajuga repstans, Strutropliris germane, Phlox seolomfera, Delphinum, Drantus og Eupharbia polychrom.

Onsdag 5. Maj var jeg med Lastbil i Almindingen og hentede forskjellige Planter, som blev plantede i Aakirkeby søndre Byskov og paa Klintebakken. Vi havde en Lastbil til Befordring. Paa Klintebakken blev plantet Blaabær, inde i Skoven blev plantet Anemoner, Lillekonval, Skovrikler og Violer.

Juli 14. rejste Mathilde og jeg til København. Om Søndagen den 18. var vi med Gunnars i Boserup Skov. Mandag den. 19. besaa vi"Den Kgl. Mønt". Tirsdag den 20. var vi i Helsingør. Onsdag den 21. rejste vi hjem igen.

Lørdag den 9. Oktober Eftermiddag Kl. 5 havde Jenny Sørensen og Viggo Sørensen Bryllup i Aa Kirke. Middag paa Højskolehjemmet; af Gæster ovrefra var kun Ove, Gunhild og en Broder til Brudgommen, Georg Sørensen.

Søndag d. 10 Oktober rasede her en voldsom Orkan over Bornholm. Damperen Hejmdal, der gik fra København Lørdag Aften kunde ikke anløbe Rønne Havn, men gik op til Sandvigbugten og lagde sig for Anker i Læ. Passagererne blev landsat i Baade. Der var ca. 100 Passagerer hvor iblandt var A.P. Henriksen. Ove skulde være rejst tilbage Søndag Aften, men kom først afsted Mandag Aften. Dampskibet Hejmdal, der laa i Sandvig gik tilbage til København Mandag Morgen dog uden Passagerer og Post, da Fiskerne ikke turde gaa ud om Aftenen med Post og Passagerer.

Først i Oktober afsendt Brev til Knud.

December 2. afholdtes Valg til Folketinget med Resultat:

Kommunister 4.612 - 0 Mandater

Retsforbund 17.565 - 2 Mandater begge vundne

Konservative 280.429 - 30 Mandater 2 vundne

Radikale 150.916 - 16 Mandater tabt 4

Socialdemokratiet 497.471 - 53 Mandater tabt 2

Venstre 378.369 - 46 Mandater 2 vundne

Slesvigske Parti 16.478 - 1 Mandat, Stilling uforandret

Bondens Selvstyre 2.134 - intet Mandat

Tilsammen 1.449.024 (Conernelius Pedersens Parti)

Færøerne mangler

 Mandagen den 13. December dannedes et Venstre Ministerium saaledes:

Madsen Mygdal, Stats- og Landbrugsminister

N. Neergaard, Finansminister

Stensballe, Trafikminister

Dr. phil. O. Kragh, Indenrigsminister

S. Brorsen, Forsvarsminister

Stiftsprovst F.C. Brun-Rasmussen, Kirkeminister

Dr. med. Rubow, Minister for Sundhedsvæsen

S. Rytter, Justitsminister

J. Bysko, Undervinsingsminister

Dr. phil. J. Moltesen, Udenrigsminister

 M.N. Slebsager, Minister for Industri, Handel og Søfart

1927

Maj 15. fik Gunnars en lille Datter

Juli 22 Fredag rejste jeg og Asta til København

Juli 23. besøgte vi Dr, Levigson Kl. 1 Eftermiddag; tog derefter til Rungsted.

Søndag den 24. ankom Johannes og Ove; samme Dag Kl. 3 Eftermiddag rejste vi til Sverige og naaede til Gøteborg, hvor vi overnattede.

Mandag den 25. rejste vi videre til Kil. Vi gjorde et 3 Timers Ophold ved Trolhættan.

Tirsdag den 26. naaede vi Torsby.

Onsdag den 27. Biltur til Fæstningen Kongsvinger i Norge.

Torsdag den 28. Hvil

Fredag den 29. Spadseretur til Valberget.

Lørdag den 30. Spadseretur til Broensberget.

Søndag den 31. Hvil.

Mandag den 1. August. Johannes og Ove paa en lang Fodtur. Jeg hvilede, gik lidt i Omegnen af Torsby.

Tirsdag den 2. rejste vi til Sunne. Biltur til Ratneros Kavalerboligen.

Onsdag den 3. Agust rejste vi fra Sunne til Pensionatet Sillegaards Brunn nærmest Jerrnbanestationen Vaester Aemtervik.

Fredag Aften tog vi med Nattoget til Danmark. Jeg til Rungsted, hvor jeg ankom Lørdag Morgen ca. Kl 8.

Søndagen den 7. August med til Barnedaab i Rungsted Kirke. Ingrid Elisabeth blev døbt.

Mandag den 9. August rejste Asta og jeg hjem.

September 28, kom der Brev fra Oda.

September 30. fødte Emmy en Søn.

Oktober 28. kom der Brev fra Knud og Oda; begge de to Breve besvaredes den 13. November

December 18. skrives Fødselsdagsbrev til Knud.

1928

Fredag Aften Kl. 9½ den 13. April hørte vi i Radioen den historiske Begivenhed, at den første Flyvetur med Flyvemaskine (tungere end Luften) fra Europa til Amerika var fuldført. Det var Flyvemaskinen "Bremen" fra Tyskland ført af Kaptajn Køhl. Paa Maskinen medfulgte Friherre von Huenefeld og Irlænderen Fitzmaurice. "Bremen" startede i Gaar Morges, altsaa Torsdag den 12. April Kl. 5.38 og ankom til Greenly Island i Kanada Fredag den 13. April om Aftenen.

Mandag 14. Maj modtog vi Brev fra Knud med en Del Fotografier.

Onsdag 16. begyndte jeg paa Besvarelse af Knuds Brev.

Den 29. Junie Fredag rejste Mathilde og jeg til København.

Den 30. Juni Lørdag var vi med til Oves og Ingrids Bryllup i Grundtvigskirken og til Middag paa "St. Thomas".

3. Juli Tirsdag blev gamle Lærer Th. Nielsen begravet.

6. Juli, Fredag, kom Ove og Ingrid fra Hotel Randkløve til os og boede hos os.

Et Par Dage efter kom der Brev fra Knud med 2 store Fotografier og et Kort over Floddeltaet, hvor de boer.

Dette Brev besvaredes nogle dage senere.

28. Juli rejste Ove og Ingrid hjem.

29. Juli Søndag kom H.C. Andersen med Kone og lille Mogens i Besøg.

Augsut 25. Lørdag Aften rejste Mathilde og jeg til København.

Søndag 26. tog vi ud til Oves i Brønshøj. Om Eftermiddagen var vi hos Fru Jensen, Tjørnevang 10, og om Aftenen hos Lærer Winters. 

Mandag 27. besaa vi Bibliothekets Have og Møntsamling, særlig det sidste Møntfund paa Frigaard i Østermarie. Om Eftermiddagen tog vi til Taastrup og besøgte H.C. Andersens, laa der om Natten.

Tirsdag 28. rejste vi til Fredericia, hvor vi saa "Labdsoldaten" og Krigergravene, hvor 300 Soldater faldne i 3-aarskrigen ligger begravede, særlig Relieffet ud mod Gaden, der forestiller 2 Soldater, der begraver en falden Kammerat gjorde Indtryk paa os. Vi var inde i Kirken; der var netop Bryllup den Dag. Der var smukke Glasmalerier i de nordre Vinduer. Hen paa Eftermiddagen rejste vi videre paa vort 8 Dages Kort til Kolding, hvor vi sov om Natten paa Højskolehotellet. Dobbeltværelse kostede her 7 Kr., de følgende Steder i Tønder og Esbjerg gav vi kun 5 Kr.

Onsdag 29. Morgen kørte vi til Sønderborg, hvor vi lejede Bil og kørte til Dybbøl og Bøffelkoppel; sidstnævnte Sted er den Grav i en lille Have, som Drachmann har besunget i "De vog dem".

Om Aftenen tog vi videre til Tønder, hvor vi fik et hyggeligt Logi i Missionshjemmet. (Vi kørte ogsaa en Tur rundt i Sønderborg).

Torsdag 30. besaa vi Tønder, lagde Mærke til, at paa Gadeskiltene stod Gadenavnet paa begge Sprog, tysk og dansk. Om Eftermiddagen lejede vi en Bil og kørte gennem Møgeltønder, hvor Grev Schack boer, til Grænsen, Rudbøl og Rosenkrands, hvor Grænsen gaar midt i Gaden og bøjer om gennem en Have. Den samme Mand ejer Haven paa begge Sider af Grænsen. Derfra til Højer til Diget med Sluseværket. I Højer lagde vi Mærke til, at næsten alle Skilte bar danske Navne. Beboerne er nok alligevel tysksindede (Hjemmetyskere). Lidt over Middag kørte vi til Ribe, hvor vi besaa Domkirken og Statuen, der forestiller Dronning Dagmar. Denne staar der, hvor Riberhus engang har staaet. Ribe gjorde Indtryk af at være en By i Stilstand eller Tilbagegang. Om Aftenen tog vi til Esbjerg og fik Logi i Højskolehjemmet i Skolegade. Lokaliteterne var meget gode, men der var saa megen Støj fra Gaden af Biler. Vi saa Esbjerg om Aftenen. Den tog sig meget straalende ud.

Fredag den 31. var vi paa Fanø om Formiddagen, tog saa til Odense, hvor vi boede om Natten, men paa Vejen hertil gjorde vi et lille Ophold paa Fyn ved Stationsbyen Aarup, Her lejede vi en Bil til en Landsby Kavslunde, hvor Mathilde havde været i sin Ungdom.Vi besøgte Søren Jensen i Kavslunde og hilste paa Jørgen Rasmussen.

Lørdag den 1. September tog vi en Bil og kørte rundt i Odense og saa os rigtig godt om der, hvorefter vi tog om København til Rungsted. Her blev vi til om Onsdagen den 5. September, da det var Ingrids Fødselsdag i Præstevangen. Vi var saa til Fødselsdagschokolade indtil vi skulde til Damperen og kom hjem Torsdagen den 6. September efter en meget vellykket Rejse.

September 28. Fredag lukkede Privatbanken for Udbetalinger.

Onsdag den 3. Oktober genaabnede Privatbanken, efter at der var tegnet ny Kapital - 28 Millioner i Aktier og 15 Millioner i Støttekapital fra Udlandet, der skulde sikre Indskyderne efter at Aktierne og Reserven var tabt. De gl. Aktier blev nedskrevet til 20%, eller fra 60 Millioner til 12 Millioner. Handelsminister Slebsager ønskede Statens Hjælp til Genaabningen, men hertil var han i Modstrid med sine Kollegaer i Ministeriet, hvilket medførte, at han maatte gaa af som Minister. Trafikminister Stensballe overtog saa tillige Handelsminister Posten.

Oktober 10. Sendt Brev til Knud.

December 17. modtaget Brev fra Knud og samme Dag skrevet og den 18. afsendt Svar beregnet paa hans Fødselsdag.

1929

Torsdagen 21. Marts. Kronprins Olav af Norge Bryllup med Prinsesse Maerta af Sverige.

Samme Dag forkastedes Finansloven i det danske Folketing ved at de konservative og de radikale undlod at stemme. Socialdemokraterne stemte imod.

Lørdag 23. vedtoges en midlertidig Finanslov og Valg udskreves til Onsdagen den 24. April-

Den 24. April Folketingsvalget den 24. April 1929 vandt Socialdemokraterne 8 og Retspartiet 1. De Konservative tabte 6 og Venstre tabte 3 (trods at Venstre havde 24.000 Stemmers Fremgang). Kommunisterne 3655 St. (sidst 5678) 0 Mandat (sidst 0). Retsforbundet 25.795 St. (17.463) 3 (2) Mandater, Konservative 233.868 St. (275.793) 24(30), Radikale 151.729 St. (150.831) 16(16), Socialdemokratiet 593,235 (497.106) 61 (53), Venstre 402.146 St. (378.137) 43 (46) Mandater, Slesvigske Parti 9787 St. (10.422 St.) 1 (1).

Den 26. April skrev jeg Brev til Knud, der dog først afsendtes d. 29. April.

Det nye Ministerium fik følgende Sammensætning:

1 - Th. Stauning (S) Statsminister og Minister for Søfart og Fiskeri

2 - P. Munch (R), Udenrigsminister

3 - Zahle (R), Justitsminister

4 - Borgbjerg (S) Undervisningsminister

5 - Bramsnæs (S), Finansminister

6 - Dahlgaard (R), Indenrigsminister

7 - Hauge (S), Minister for Industri og Handel

8 - Bording (S), Landbrugsminister

9 - L. Rasmussen (S), Forsvarsminister

10 - Dahl (S), Kirkeminister

11 - Friis-Skotte (S), Trafikminister

12 - Steincke (S), Socialminister

 

Maj 28. paabeguyndtes Udgravning til Sommerhuset af 2 Mand, Oluf Olsen og Herman Olsen

29. fortsattes med 2 Mand, 30. fortsattes med 2 Mand, 31. fortsattes med 2 Mand.

Oktober 21. modtog vi Brev fra Knud og Oda, dateret 23. September. Et Brev herfra afsendt omtrent ved samme Tid (midt i September) havde de ikke modtaget, da de skrev til os.

Oktober 24. Folkebanken for København og Frederiksberg, Amagertorv 5, Kbhvn. Lukkede paa Grund af Tab ved Harald Plums Engagementer.

November 1. modtaget Brev fra Oda

November 4. Vejinspektør Andersen var her for at se paa det paatænkte Gangstiarbejde.

1930

Marts 15. døde Anine Sonne, Strøby. Begraves d. 22.

Marts 16. døde Fru Lærer Nielsen. Begravedes den 21. Marts

April 25 sattes Kartofler ved Strânstâuan.

Maj 2. modtog Brev fra Knud

Maj 14 modtog Brev fra Oda

September 18. modtog vi Brev fra Knud med indlagte danske Aviser derovre fra, hvori han og hans Bedrift blev rosende omtalt.

September 26. rejste jeg til Rungsted, hvor jeg ankom Dagen efter, Lørdag d. 27. September. Om Søndagen var vi hos Oves i Genforeningspladsen; Mandag Formiddag var Gunnar og jeg i Helsingør og saa det Skib "Svensksund", der kom med Andrés Lig og hans to Følgesvendes Lig paa Vej til Stockholm. Der blev skudt Sørgesalut fra Kronborg.

Mandag d. 29. September rejste jeg hjem sammen med Asta, der havde besøgt Gunnars i 3 Uger,

Min Fødselsdag modtog jeg Brev fra Knud, som besvaredes d. 14. November.

December 19. I Morges Kl. 8-3/4 døde J.C. Christensen.

December 27. kom der Brev fra Knud.

1931

Den 3. Marts skrev vi til Argentina særlig i Anledning af Grethes Fødselsdag den 2. April.

To Dage senere, altsaa den 5. Marts, kom der Brev fra Knud og Oda. Samme Dag kom der Brev fra Ove og Ingrid med Indbydelse til at komme derover og overvære Barnedaaben, der er berammet til den 22. Marts.

Den 22. Marts døbtes Oves lille Søn, født den 3. Januar d.Aar, og fik Navnet Ole. Johannes og Emmy var ovre til Daaben.

Marts 24. holdt Aakirkeby Bank Generalforsamling paa Kanns Hotel. Henimod Slutningen faldt forhv. Sadelmager Villiam Nielsen død om, ramt af et Hjerteslag.

Den 18. April afholdtes extraordinær Generalforsamling i Banken, hvor Harald Dam blev valgt til Repræsentantskabet i Stedet for afdøde V. Nielsen.

Den 19. April skrev jeg Brev til Gunnar som Svar paa hans Brev af 10. d.M.

Den 22. April havde vi det sædvanlige Foraarsraag, som svarede til de tidligere Markesraag, Præsteraag, Konfirmationsraag o.s.v.

Nu venter vi Foraarets Komme.

*****************************************

Her ender min elskede Mands Dagbogs-Optegnelser.

Den 22. Maj blev han lagt paa Sygelejet

Den 22. August 1931. I Dag er det tre Maaneder siden, at min Mand blev kørt syg hjem fra Banken; han holdt ud paa sin Post til en halv Time før Lukketid. Skønt syg gik han hver Dag til sin Gerning lige til det Øjeblik Hjertekramperne standsede den flittige Arbejder.

Den 2den August Kl. 8 Morgen (begravet 7. August) døde min Mand, blidt og stille gik han bort, æret skal hans Minde være.

Gunnars og Oves var hjemme til deres Fars Begravelse. Kirken var nydeligt pyntet og et umaadeligt Væld af Blomster og Kranse var sendt til hans Baare. Fra Knud kom Telegram paa Begravelsesdagen med et sidste Farvel til hans Far.

For et par Dage siden kom Brev fra Knud, hvor han udtaler Haabet om en snarlig Bedring med Far. Brevet var skrevet, efter at han havde hørt, at Far var bleven feberfri. Da var der ogsaa en lille Bedring, men saa kom der atter Tilbagefald og fjorten Dage efter gik Far fredeligt og rolig hjem til vor Frelser for at samles der med alle sine kære.

August 28. fik jeg Brev fra Knud og Oda. Knud er meget nedtrykt over sin Fars Bortgang.

Oktober 20. For nogle Dage siden kom Fuldmagten fra Knud angaaende privat Skifte.

Søndagen d. 18 Oktober blev Erik Byder konfirmeret.

Karl Dam, som har været syg længe, døde i Oktober og blev begravet ved Siden af sin Svoger. Ludvig blev syg sidst i September, et lille Anfald af Apopleksi, har taget sin Afsked fra 1. Januar 1932. De har købt en Lejlighed i Jernbanegade, hvor de er flyttet ned og befinder sig der helt vel.

Fik Brev fra Knud til Jul. Knud klager over de daarlige Tider ogsaa derude.

1932

Karl Gustav havde Bryllup i Svaneke d. 15. Januar 1932.

Den 26. Januar. I Dag er det 15 Aar siden Martin og jeg havde Bryllup; det er den første Bryllupsdag jedg maa holde alene; Asta og jeg var over og pyntede Fars Grav med Blomster i Formiddags; i Eftermiddag var Emmy hos os; Johs. Er f.T. i København

1. April i Dag blev afsendt gennem Aakirkeby Bank 1300 Kr. til Knud af Arven efter sin Far. Gunnar og Ove fik deres Fars Tøj (Gang- og Undertæj) sendt over til Deling, hvad de ikke kunde bruge kom tilbage. Johs. faar sin Fars Cykle.

Ove Andersen har købt Villa Siesta.

April 5. døde Due. Sidste Aar ved Paasketid var Martin og jeg og saa til ham paa Sygehuset; den gang ønskede han, at maatte faa Lov at opleve Sommeren og komme ud, hvilket han ogsaa gjorde, idet han nogle faa Gange var ude; siden har han stadig ligget og haft det meget daarligt.

Den 8. April fyldte P. Lund Koefoed 70 Aar; samme Dag fik han Ridderkorset. Om Formiddagen var jeg og ønskede "Tillykke"; var et Par Dage senere inviteret op til dem, men kunde pa Grund af Forkølelse ikke gaa.

Den 17. November 1932 her Folketingsvalg. Den socialistiske Regering blev siddende; men for første Gang blev i Danmark valgt Kommunister ind i Folketinget; der blev valgt to.

Den 9. December 32 havde Ove Andersen og Alice Kofoed Bryllup i Østermarie Kirke.

1933

Oktober 3 1933. Efter min Sygdom, som tog omtrent 4 Maaneders Sengeleje er jeg nu saa meget bedre, at jeg har været oppe det meste af Dagen og ogsaa gøre let Arbejde. I Dag laver jeg Middagem da Frk. Dam vadsker.

Den første Oktober ophæves Hjælpekassen, hvor jeg har været Formand siden Valget 1. April 1917, og den nye Sociallov nu træder i Kraft.

Onsdagen den 4. Oktober 33 holdt Otto Bryllup med Elisabeth Knudsen. Sandemand Jensen viede dem.

Søndag den 19. November holdt Pastor Erichsen sin Afskedsprædiken i Kirken og samme Dags Aften var der Afskedsfest for ham paa Menighedshuset. Et Guldur med do. Kæde blev overrakt ham af P. Lund Kofoed, som ligeledes holdt Festtalen. Pastor Thorsager skal indsættes paa Søndag.

6te November Asta og jeg til Aften hos Onkel Markuses.

13. I Dag blev jeg inviteret til Pedersker i Anledning af Ludvig Bidstrups 70 Aars Fødselsdag.

1934

Den 21. Februar døde Hans Jørgen Andersens Kone Karoline. D. 20 samme Maaned døde Belgiens Konge ved et Ulykkestilfælde i Bjergene.

Den 3. April døde Søster Andrea efter en Maaneds Sygeleje. Hun blev begravet den 9.; det var et herligt Vejr; vi var ogsaa et Svip nede ved Vandet, hvor vi saa mange Gange før har frydet os ved at være, særlig Pinsedag for hvert Aar, da vi altid var hos Søster, saa vidt det lod sig gøre.

Den 15. Maj. I Dag blev Per Andersen, Skæreriet, begravet. Jeg fulgte ikke med til Kirkegaarden, da det blæste stærkt.

Lørdag Aften den 7. Juli døde Svoger Markus Dam efter faa Dages Sygeleje; han blev 73 Aar.

Onsdag d. 11. blev han begravet. Et stort Følge var tilstede. Oves, Elbergs og Axel Dam ferierede herovre og var med og fulgte.

Gunnar og Karen Margrethe har besøgt os 8 Dage nu i Ferien. Oves har ligeledes boet hos os nogle Dage. De ferierer ellers i Gudhjem i Aar.

Til 1. Oktober er Gunnar udnævnt som Kontorchef for Sygekasse Direktoratet (Invalideafdelingen).

I Augst Maaned Tante Kristine Ipsen og blev begravet ved Siden af sin Mand paa den gamle Kirkegaard. Et meget stort Følge var tilsted. Provst Blang holdt Ligtalen, da Pastor Thorsager f.T. er bortrejst.

Den 29. November holdt Pastor Erichsen Bryllup med Frk. Tyra Tønder (en Lægedatter).

Nytaarsaften. Det har i Dag været taaget og mørkt Vejr, men nu haaber vi, at Solen snart igen vil vise sig. Vi har haft meget mildt Vejr, næsten sommerligt, men Juleaften begyndte det at sne og fryse lidt, som vedholdt til den 29.

Saa rinder det gamle Aar ud; med Tak til Gud for Naade og alt godt, beder vi: Giv os et godt Nytaar, raad over os.

1935

I Dag 2. Marts fyger det med Sne, den første "Rogdag" vi har haft i Vinter.

Den 19de Marts fejrede vi Søster Julianes 70 Aars Fødselsdag ved et stort Selskab paa Klintgaard.

Den 31. Marts faldt Jørgen i en Brønd, men holdt sig fast med Hænderne i Karmen indtil Vestes Kone, som hørte hans Raab om Hjælp, kom til og fik ham op. Johs. Og Emmy var ovre i København til Konfirmation. (Gud ske Tak for Hjælpen).

Palmesøndag 14. April blev Gunnars Karen Margrethe konfirmeret i Hørsholm Kirke. Johannes, Emmy og Asta rejste ove4 og var med til Højtideligheden. Asta blev der for et Besøg for 14 Dage, meden Johs. Og Emmy rejste hjem om Mandag Aften igen.

Den 27. April fik Oves en lille Søn, en velskabt Dreng. Moder og Barn befinder sig vel. Oves Brev med Nyheden kom for et Øjeblik siden.

I Dag 30. April har vi et vældigt Fygevejr. Marken var dækket med Sne i Morges og det har blæst op næsten til Storm, saa det hen paa Eftermiddagen er et regulært "Rog", j.f. Præsteroget, Konfirmations- og Markedroget.

Den 28. April havde Sigvald deres Dreng i Kirken; han fik Navnet Bent Kofoed Andersen. Emma holdt ham over Daaben, og Paula, Karl Gustav og Ejnar var Faddere.

Den 2den Maj fyldt Gunnars Svigermor (Fru Hansen) 80 Aar. Asta er derovre og var med ved Festen.

Den 14. Maj. I Nat sneede det ret stærkt, et helt Lag Sne dækkede de grønne Marker i Dag til Morgen. Baade Æble- og Kirsebærtræerne staar i Blomst.

Den 24. Maj holdt Kronprins Frederik Bryllup med den svenske Prinsesse Ingrid. Den 26. ankom Brudeparret til København, hvor de fik saa pragtfuld en Modtagelse, som ikke engang Dronning Dagmars Modtagelse kunde sammrnlignes med.

29,Juli. Bondetoget, Demonstrationstog til Amalienborg. Forlanger bedre Kaar for Landmanden. Kongen henviser til Regeringen.

Oves tilbragte 14 Feriedage her paa Bakkehuset; kom samme Dag, som H.C.s rejste efter et Ophold paa 14 Dage.

Torsdagen den 3. Oktober udbrød Krigen mellem Italien og Abesinien.

Den 6. Oktober blev Etly, Klintgaard, konfirmeret.

1te Oktober Rigsdagen opløst, nyt Valg udskrevet til 22de Oktober.

Oktober 22. Folketingsvalg Socialisterne blev langt i Flertal. Venstre tabte flere Mandater. Naar der bliver stiftet saa mange forskjellige Partier, maa Socialisterne beholde Flertal.

Nytaarsaften 1935. Professor Vilhelm Andersen holdt Nytaarstalen paa Radio. Læste og forklarede H.C. Andersens Eventyr 'Egetræets Sidste Drøm', hvor det føler sine Rødder frigjort og det løftede sig opad ind i Guds Himmel, men først bad det om, at alle og alt maatte følge med ogsaa den lille rødeBlomst ved Vandet (Danmark i ? "Mormor tog men med").

1936

Forh. Minister Borbjerg er død og skal bisættes i Morgen den 18de Januar 1936.

Den engelske Forfatter Kipling døde d. 18/1.

Forstander Terkelsen Dannebods Højskole paa Als fortalte i Radioen om et Besøg i Argentina.

23. Januar 36. I Dag blev den engelske Konge bisat. Højtideligheden blev sendt Verden over pr. Radio. Vi fik Brev fra Knud for nogle Dage siden og har skrevet til dem igen. Fra 1ste Januar ophører hans faste Løn, men Knud er jo Handelsmand og desuden finder han nok paa noget.

29. Februar. Tøvejr efter omtrent 14 Dages Snefog og Frost med Trafikstandsning særlig i Jylland. Bornholm slap forholdsvis lettest.

Janus og Marie rejser tilbage til København i Aften efter et Besøg her hjemme en Ugestid grundet Salget og Fraflytningen af deres gamle Hjem (Fru Jørgensens).

Den 28. Februar havde vi Møde mi Bestyrelsen for Menighedshuset. Jeg meldte mig ud af nævnte Bestyrelse efter at have staaet der siden 1921, da det første Møde blev afholdt i Præstegaarden, og Bestemmelsen blev tagen om at arbejde for at faa et Menighedshjem rejst. Der er ved at gøre sig afvigende Meninger gældende end dem vi fra først af havde i Vedtægterne.

Forfatteren Skjoldborg døde de sidste Dage i Februar. Begravelsen maatte udsættes nogle Dage grundet et grueligt Snevejr og ufremkommelige Veje.

3. Marts fødtes en lille Datter i Præstegaarden.

14. Marts. Det er stadig Vinter med Frost og Fygevejr; har næsten sneet hele Dagen

Den 1.April. I Nat tordnede og lynede det og i Dag kommer det milde Foraarsregn.

Den 11.April fejrede Lærer Hermansens deres Sølvbryllup. Det var ved Frokost, da det er Paaskeaften. Jeg maatte blive i min Seng Langfredag og det meste af Lørdagen (ondt i Halsen og Øren - Duer ikke meget).

15. I dag havde Ruth Jensen Bryllup, stort og fint, 10 a 12 Biler vendte tilbage til Hjemmet, hvor Bryllupsmiddagen blev indtagen. Den første Salme, der blev sunget: Uforsagt hvordan vor Lykke end i Verden blive maa.

Jeg begynder at høre ret daarligt, var hos Doktoren igaar, men han mente ikke, der var noget at gøre (højt Blodtryk).

21.,22.,23. April Sne og Regn skifter hver Dag. Vi længes efter Foraaret.

8de Maj Radioen melder i Aften, at Dr. Axel Dam døde sidste Nat paa Dr. Permins Klinik, hvor han har ligget syg i længere Tid. Axel Dam blev begravet fra Messias Kirken Torsdag den 14. Maj. Hans Søn Pastor Axel Dam talte overmaade smukt, ligesom alle de andre, der talte baade i Kirken og siden i Grundtvigs Hus, kun havde Lovord, og det med rette, over ham baade som Menneske og den store Høvding, han var. Det samme rene, fine Retsind, som blev saa smukt tolket, kender jeg saa klart igen fra min Mand. Den usvigelige Trofasthed og Sanddruhed (Vel et Slægtsmærke for de fleste Medlemmer af Familien Dam).

Retstatspartiet staar nok alligevel som Fremtidens Redning.

Laurits Andersen døde 18. Maj og blev begravet d. 22. Han blev lagt i samme Grav, som hans afdøde Kone blev lagt i for 58 Aar siden. L.A. blev 85 Aar.

I Gaar fyldte jeg 74 Aar, havde 14 Gæster om Eftermiddagen og 7 om Aftenen. Meget daarligt Vejr i disse Dage, tordnede, blæste og regnede hele Dagen og Natten.

Den 17. Juli blev Ejnars lille Pige født.

Den 15de September fandt nyt Landstingsvalg sted, som gav til Resulætat, at her paa Bornholm den 22. blev trukket Lod mellem Anhøj (Venstre) og Borgmester Niels Nielsen (Socialdem.). Borgmesteren gik af med Sejren.

Den 25. Harald er i Dag vendt hjem efter en lille Ferietur paa 4 Dage.

I Dag var Asta og jeg kørende en Tur med Emmy til Boderne i et henrivende Septembervejr.

Den 7. I Dag blev Ejnars Kone og lille Datter søbt. Nogle af os ovrværede Højtideligheden, som formede sig som en smuk Fest bade i Kirken og siden i Hjemmet.

Den 14. December. I Dag har den engelske Konge Edvard d. 8. frasagt sig Englands Krone for at ægte Mrs. Simpson (en to Gange fraskilt amerikansk Kvinde). Broderen, Hertugen af York, bliver hans Efterfølger. Kong Edvard rejser straks til Udlandet og antager et borgerligt Navn.

1937

26. Januar. Det fryser 10 -. Vandrørene i Gaarden er frosne, Østenvinden meget skarp, jeg føler Vinterkulden meget.

Februar 14. Jeg har været syg og ligget omtrent 14 Dage, begynder at være lidt ovensenge, men er sløj. Lille Karen Margrethe Andersen bliver i Dag stedt til Hvile. En Lungebetændelse to hende paa nogle Dage. Asta er med ved Begravelsen; jeg venter hende om lidt. Oves vilde tage Følget til Kaffe efter Begravelsen.

Onsdagen d. 3. Marts døde Margrethe Kaspersen 87 Aar hos sin Datter i Svaneke; skal begraves fra Aakirke Mandag.

Den 10. Marts var her Byraadsvalg, som kom til at se saaledes ud: Liste A Social 162 Stemmer, Liste C Konservative 116, L. D Venstre 290, L.E. Retsforbundet 100. Det bemærkedes i Tidende, at det i første Række Nr. 1 Johs. Dam, der fra lle Sider har trukket mange personlige Stemmer. Resultatet blev 5 Venstre, 2 Socilademokrater, 1 Konservativ, 1 Retstatsmand (En Lodtrækning mellem Venstre og Konservative faldt ud til Venstres Fordel.)

Axel Koefoed, Sigaard, som f.T. ligger paa Sygehuset og er endnu ret daarlig efter en Blindtarmsoperation, blev den 5. April udnævnt til Ridder af Dannebrog. Axel Koefoed, Sigaard, døde paa Aakirkeby Sygehus d. 8. April og blev begravet d. 14 under usædvanlig stor Deltagelse, henved 700 Mennesker fulgte, flere end Kirken kunde rumme. Tre Præster og to Kollegaer fra Folketinget talte i Kirken og Amtmanden ved Graven. Det var efter en Blindtarmsoperation med efterfølgende Lungebetændelse Axel Koefoed døde.

Min 75 Aars Fødselsdag, som faldt paa en Søndag, forløb smukt. Mange Blomster strømmede ind fra Morgenstunden af og nogle Gratulanter af og til hele Formiddagen og om Eftrmiddagen havde jeg til Kaffe Johs., Harald Dam, Onkel Ludvigs, dog ikke Ludvig, Pastor Thorsagers kom selvbudne og drak Kaffe med. Onsdagen efter havde jeg Familien samlet ca. 30 til Aften; alt forløb godt. Og siden har haft flere, som kom for at lykønske. Her var Brev fra alle tre Sønner.

Den 20. Juni. I Dag blev Oskar Smidt begravet paa Rønne Kirkegaard. Han døde efter en Blindtarmsoperation.

Den 21. I Dag maatte Regine lade sig indlægge paa Sygehuset.

Anton begyder at være lidt oppe efter sin Sygdom (Lungebetændelse).

Juli 24. Regine døde i Dag efter at have ligget bevistløs i Flere Dage. Janus og Marie er hjemme paa Ferie, kan lige naa at faa deres Mor begravet, før de skal rejse. H.C. er her samtidig og skal rejse igen samme Dag som Januses.

Frk. Ipsen døde paa Sygehuset d. 29. Dødsaarsagen: Tiltagende Svaghed og til sidst Blodprop. Jeg fulgte hende til Kapellet; der sang vi tilsidst "Kirkeklokke". Ja, hun sov hen, som Sol i Høst gaar ned.

Auust 1. Janus og Marie rejste i Dag efter at have tildels faaet ordnet deres Mors Dødsbo.

Anton er ikke rask.

Frk. Ipsen havde givet alt, hvad hun ejede til Familien Villiam Nielsen.

8de September fejrede Haandværkerforeningen 50 Aars Jubilæum, her flagedes i Byen, paa de afdøde Formænds Grave blev nedlagt Kranse, og Dagen sluttede med en Middag paa Kanns Hotel.

14. Dronningen blev sent i Aftes opereret for Tarmslyng.

Oktober. Dronningen igen rask.

Fru Løjtnant Koefoed er død. Laa først paa St. Lukasstiftelsen 14 Dage, derefter 10 Dage hjemme. Begravelsen var enkel og smuk. Hun bliver savnet af mange af os, hun var en god Kvinde.

Tante Marie død paa Vintrægaard. Vi fulgte hende derfra til Klemenskirke, hun fik en smuk Begravelse. Børnene var alle tilstede undtagen de to i Amerika.

Olafs Datter Tove blev konfirmeret i Søndags. Vi var til Middag, alt var smukt og festligt.

15. I Dag døde Frk. Lyngberg 85 Aar gammel.

20. Oktober. Det er stadig det herligste Vejr med Sol og indtil 10-11 Graders Varme om Dagen, og nu staar Skoven i sin straalende Efteraarspragt.

14. November den første Sne, Hagl og lidt Torden og om Natten Frost.

Den 19. November fik Ove Andersens en lille Datter. Den 24de fik Sigvald Andersens en lille Datter.

Frk. Ipsens Bo blev solgt ved Auktion og Stedet til Postbud Christiansen.

1938

Nytaarsdag 1938 blev Sigvalds lille Pige døbt i Gudhjem Kirke og fik Navnet Ulla Kofoed Andersen. Sigvalds og Oves gjorde Tjeneste.

Den 11. Januar fik Ejnars en lille Pige.

Den 14. ds. Havde Harald Jørgensen Bryllup i Ibskirke med Bodil Sassersen fra Tyskegaard.

Den 6. Februar blev Ove Andersens lille Pige døbt og fik Navnet Ruth Kofoed Andersen. Alice holdt hende selv over Daaben, Gustav, Else og Ove var Faddere. Søndag den 6. Marts blev Ejnars Pige døbt og fik Navnet Bodil Andersen. Emma holdt hende selv over Daaben, Ejnar selv og en Fætter til Emma samt Tove var Faddere.

Den 13. Marts 38 drog Hitler over Grænsen til Østrig, Schussnigg maatte vige Stillingen, den berammede Folkeafstemning blev aflyst, og Hitler hyldet af hele Østrig, og Østrigs Indlemmelse i Tyskland dermed fuldbyrdet. Den 14. I Dag drog Hitler ind i Wien; der blev ringet med Klokkerne fra alle Wiens Kirker og Hagekorsbanneret vajede fra alle offentlige Bygninger og Folket tiljublede Diktatoren (Hitler).

Den 19. Marts døde Fru Anton Henriksen, hun faldt pludselig om paa Gulvet, død af et Hjerteslag.

5. Juni Pinsedag var Asta og jeg kørtende med Klintgaards paa Kalbygaard, som Thorvald Pedersen har købt og lige er flyttet ned. Anden Pinsedag, det er koldt, og jeg har lagt i Kakkelovnen.

14. Juni var vi nogle af Familiens Medlemmer som fejrede Skovfoged Jensens 100 Aars Fødselsdag ved at mødes paa Rønne Kirkegaard og siden kørte vi først til Villa Nova og dernæst til Skovly og spiste vort medbragte Smørrebrød.

2den Oktober blev Inger Maries Konfirmation fejret ved en smuk Festlighed i Hjemmet. Lidt over 40 Gæster til en nydelig Middag Kl. 6. Gunnar boede her paa Bakkehuset om Natten, men spiste hos Johs; de tilbragte en Uge hos os.

Den sidste Dag i September fandt det store og afgørende Møde Sted i Muenchen mellem de 4 store Statsmænd og den overhængende Krig blev afværget.

Den 21. November indgik Harald og Else Forlovelse.

Den 12. December var Vejret endnu saa mildt, at jeg plukkede udsprungne Roser i Haven, men saa fik vi haard Vinter. Dagene lige før Jul med haard Frost 12g C. og megen Sne. I Dag den 26. er Frosten lidt i Aftagende, men Sneen ligger i høje Driver. Johs. var her hos os anden Juledag, Ludvig Pedersen kom tilfældigt samtidig. Asta ret sløj i denne Tid, som altid i den mørke Tid.

1939

I Dag d. 20/1 39 blev Harald og Else viet i Odense.

Lørdagen den 11. Marts 1939 døde Lærer Dam, blev kørt til Kapellet Søndag Aften. Fredag d. 24. blev Svoger Ludvig begravet under meget stor Deltagelse. Følget fyldte Kirken. Kranse og Dekorationer var der næsten i Overdaadighed. Præsten talte smukt over den gamle Kirkens Tjener, men da det kniber for mig at høre, kan jeg ikke nærmere udtale mig om Prædiken. Den nærmeste Familie samledes bagefter til Mindesamvær hos Harald Dams. Der blev en Del Breve oplæst af Lærer Hansen, Østerlars, hvor der bevidnedes Marie og Børn Deltagelse, smukke og stemningsfulde Breve fra Pastor Erichsen, Charlotte Elberg, Fru Jespersen, Slagelse og flere. Sunget Salmer og talt, alt i alt en meget smuk Afslutning paa den store Dag.

19, I Dag er det et forrygende Snevejr. Rigtig "Rog".

I Dag den 8de Maj blev Harald og Elses Pige født ved 10½ Tiden (Formiddag) paa Aakirkeby Sygehus. En dejolig velskabt lille Pige paa 7 Pund.

Den 30. Maj var vi til Gudruns Fødselsdag.

Søndagen (Pinsedag) d. 28. var vi kørende med L. Pedersens først til Almindingen og sluttede Dagen paa Kalbygaard. En dejlig Pinsedag.

1ste Juni det er koldt i Aften, kun18 Grader Reaumur i Stuen.

Den 16. Juli blev Haralds og Elses lille Pige døbt og fik Navnet Kirsten Marie Andersen. Jeg holdt hende over Daaben, Emma og Ejnar, Julie og H.C. var Vidner.

Valgmenigheds-Præst Kirkegaard Jensen døbte hende. Det var en dejlig og højtidelig Dag. Alle Haralds Brødre med Familie var samlet til Middag bagefter.

I Dag den 1ste September udbrød Krigen mellem Tyskland og Polen. Søndag 3. September England og Frankrig begyndte i Dag Deltagelse i Krigen mod Tyskland for Polen.

Almindelig Mobilisering i Danmark, ogsaa her paa Bornholm er sat Kystforsvar. Medens der kæmpes, kriges, dræbes og lides i vore Nabolande har vi tilbragt en fredelig Jul. Juledag blev Sigvalds lille Dreng døbt og fik Navnet Niels Otto. Astrid (Andersen) holdt ham selv over Daaben, Sigvald, Harald og hans Kone var Fadderne. Ove Andersen har købt Flytte- og Vognmands Forretning i København.

1940

Nu er vi saa gaaet ind i det ny Aar 1940, mørkt ser det ud omkring os, men Gud, som er almægtig, raader.

15/2-40 Krigen raser rundt omkring os; megen Sympati samler sig om Finnerne, som forsvarer sig saa tappert mod en overmægtig Fjende. Vinteren er meget haard. Den begyndte allerede 5te Juledag med Sne og Frost og er blevet mere og mere haard, Frosten er maalt op til over 20 g.- og fyger gør det hver og hver anden Dag. Brændsels-Rationering er indført eller paabudt. Mange maa fryse, bliver det ikke snart lidt mildere Vejr. Og dog - vi staar endnu udenfor Krigen.

Peter Blem er død

Den 12.Marts. Det ser endelig ud, som om Tøvejret endelig skulde komme nu efter en meget streng Vinter med megen Sne og haard Frost, som har varet ved siden sidst i December (39). Palmesøndag blev Mogens Andersen konfirmeret. Harald var ovre, og maatte rejse over Sverige.

Den 12. Marts blev Freden mellem Rusland og Finland sluttet. Finland maatte afstaa en Del Provinser.

Krigen mellem Tyskland og England

Den 9. April brød Tyskerne over Grænsen til Danmark. Kongen og Regeringen, som var underrettet, bestemte ikke at gøre Modstand, da Tyskland kundgjorde det og endnu opholder Tropper her som en Slags Værnemagt (Holde Englænderne ude).

30. Julie blev en dejlig lille Dreng født paa Nybygaard (Harald er nu Ejer af det gamle Hjem Nybygaard).

Søndagen 29. September havde Haralds deres Dreng i Kirken. Han fik i Daaben Navnet Knud Torsten Andersen.

1942

Krigen raser næsten nu over hele Verden, vi er dog stadig udenfor ligesom Sverrig og (Norge), men i Norge gik det ikke fredeligt af, da Nordmændene stadig gør Opstand mod den saakaldte tyske Værnemagt. Meget af Krigens Følger føler vi dog, som Dyrtid og Mangel paa mange Ting især Raastoffer.

Ankomne Verdensborgere i Familien:

Sigvalds:

1939, 1. Oktober Niels Otto Kofod Andersen

1941, 20. Juli Ole Kofod Andersen

Ove:

1932, 26. Juli Elna Andersen

1937, 19. November Ruth Andersen

1940, 3. Oktober Robert Kofoed Andersen

Ejnars:

1938, 11. Januar Bodil

1941, 3. Oktober Helene Jenny Andersen

Karl Gustav:

1932, 7. Februar John

1941, 9. Oktober Lejf Andersen

1939, 1. September begyndte Krigen, idet Tyskerne brød ind i Polen.

Den 9. April gik Tyskerne over den danske Grænse som Værnemagt. Kongen og Regeringen paabød, at der ingen Modstand maatte foretages.

1942. Den 12. April blev Jørgen Dam konfirmeret i Aakirke. Doktoren mente ikke, at jeg ret godt kunde være med ved Selskabet (Jeg er desværre ret svag). Til Underholdning for Gæsterne spillede Inger Marie og Jørgen, og da saa Gæsterne lønnede dem ved jublende Bifald, og Jørgen ved nævnte Lejlighed blev opfordret af en af Damerne til at træde ind og bukkende Takke, svarede Jørgen 'Jeg er Bornholmer'.

1943

Februar 9. blev en lille Dreng født paa Nybygaard.

Folke- og Landstingsvalget den 23. Marts 1943. Der var en god Tilslutning og deraf et godt Resultat.

ooooooooooooooo

1944

Onsdag den 12. Januar afgik Tante Mathilde Dam ved Døden. Tante sov stille og roligt hen efter knapt fem Dages Sygdom, blev begravet fra Aakirke Lørdag den 15. Januar under stor Deltagelse.

Hermed slutter denne Dagbog fra Bakkehuset.

Harald Andersen

Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt